Feldolgozási hiba!
A munkamenet lejárt. Kérem az oldal tervezett működése érdekében kattintson az "Oldal újratöltése" gombra

Közlekedésrendészeti szakterület

A közlekedésrendészeti szakterülethez tartozó ügycsoportokkal összefüggésben általánosságban elmondható, hogy a bírságolással kapcsolatban 2018. 01. 01. után indult és megismételt eljárásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kell lefolytatni.

A hivatalból induló, szankcionáló eljárásokban a hatóság egy jogsértés elkövetése okán közigazgatási bírságot szab ki az ügyféllel szemben, míg a kérelem előterjesztésével az ügyfél a hatóság tudomására hoz, bejelent egy tevékenységet, illetve annak megtartásához a hatóság hozzájárulása, engedélye iránt folyamodik.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) hatálya a közigazgatási szankcióra terjed ki, mely jogkövetkezményt közigazgatási szabályszegés (jogszabálysértés) miatt, az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során, a felelőssé tehető természetes/ jogi személlyel szemben érdemi döntésben állapít meg a közigazgatási hatóság.

2021. január 1-jét követően a közigazgatási szabályszegés megvalósulása esetén a szankciók alkalmazásának fokozatossága érdekében – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók:

a) figyelmeztetés,

b) közigazgatási bírság,

d) tevékenység végzésétől történő eltiltás, és/vagy

e) elkobzás.

Az ügyféllel szemben korábban kiszabott szankciókkal kapcsolatos adatok megismerhetőségének biztosítása érdekében a Szankció tv. létrehozta a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartását (a továbbiakban: Nyilvántartás).

A hatóság az általa bejegyzett adatok vonatkozásában adatkezelő, így az adott eljárás ügyfelére vonatkozó minden adatba betekinthet, míg a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az adatfeldolgozói feladatokat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. látja el, továbbá a természetes személy ügyfél ügyfélkapus, jogi személy cégkapus bejelentkezéssel a rá vonatkozó adataihoz hozzáférhet vagy a kormányablak adhat számára tájékoztatást a bejegyzett adatokról.

Figyelmeztetéssel a hatóság rosszallását fejezi ki és újabb szankció kilátásba helyezésével felszólítja az ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés elkövetésétől.

Törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés alkalmazásának kizárásáról rendelkezhet, ha az adott ügyben csekély súlyú szabályszegés nem merült fel.

A közúti közlekedési jogsértések vonatkozásában ilyen kizáró rendelkezést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1a)-(1c) és Kkt. 21. § (7) bekezdései tartalmaznak!

A Kkt. 21. § (1) bekezdésben felsorolt ügycsoportba tartozó, ún objektív felelősség alapját képező jogsértések miatt:

·        nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés és

·        nem kell bejegyezni azon közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazott szankciót a Nyilvántartásába.

Nem kell bejegyezni a Nyilvántartásába:

·        a Kkt. 20. (1) bekezdés k), m) és o) pontja szerinti rendelkezések,

·        valamint a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedésére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazott szankciókat (Kkt. 20. § (14) bekezdés).

Nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés:

·        a Kkt. 20. § a)-d), f)-j), l), n) és q.) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban, ha a jogsértés RSJ (rendkívül súlyos) vagy NSJ (nagyon súlyos) fokúnak minősül (Kkt. 20. § (1a) bekezdés),

·        a Kk 20. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban, ha a jogsértés I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás (Kkt. 20. § (1b) bekezdés),

·        a Kkt. 20. § (1) bekezdés k), m), o) és p). pontjában felsorolt ügycsoportba tartozó, valamint a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedésére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban (Kkt. 20. § (1c) bekezdés).

Ugyanakkor az enyhébb jogsértés (EJ) és a súlyos jogsértés (SJ) esetén a figyelmeztetés alkalmazását a jogszabály lehetővé teszi mind a helyszínen, mind a közigazgatási hatósági eljárás során.

Az alábbi ügycsoportokkal kapcsolatos legfontosabb információk, és az eljárásokkal összefüggésben előterjeszthető űrlapokra (inNOVA) vonatkozó tájékoztatás az adott fejezetcímek alatt találhatóak.

1.     hivatalból indult eljárások

–       objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek

–       közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

–       a légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások

2.     kérelemre indult eljárások

–       vízi rendezvény engedélyezése iránti kérelem

3.     a rendőri intézkedéssel járó közúti balesettel összefüggő közlekedési adatkezelés

A közlekedésrendészeti szakterülethez tartozó ügycsoportokon belül az általánostól eltérően a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 91/P. §-ban szabályozott közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos érintetti adatkérésre nem az Ákr. szabályai vonatkoznak.

Amennyiben a közúti közlekedési balesettel kapcsolatban szabálysértési eljárás vagy büntető eljárás van folyamatban, akkor az adatkérésre az eljárásra vonatkozó szabályok vonatkoznak.

A kiválasztott ügycsoport hatályos űrlapjait és tájékoztatóit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A korábbi, már nem hatályos űrlapokról az Archívumban, az űrlapokkal kapcsolatos jövőbeni változásokról a Hírfolyamban tájékozódhat.

Az alábbiakban fellelhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség nyílik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 20. § (1) bekezdésében nevesített jogsértésekkel összefüggésben indult közigazgatási hatósági ügyek kapcsán beadványt, kérelmet, valamint az Rtv. 91/P. §-ban szabályozott közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos érintetti adatkérést előterjeszteni.


Bizonyítási indítvány az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-01
Iratbetekintés iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-02
Határidő mulasztás igazolása az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-03
Kimentésre irányuló kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-04
Fellebbezés az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-05
Fizetési kedvezmény iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-06
Újrafelvételi kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-07
Megkeresés ügyfél részéről az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-08
Bírósági felülvizsgálat az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-09 (Megszűnt / Expired)

2019.04.30, v1.0
Korábbi űrlap azonosító: RI-0513

2018.06.26, v4.1
Korábbi űrlap azonosító: RI-0513

Kézbesítési kifogás az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-10
Költségmentesség iránti kérelem az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-11
Hiánypótlás teljesítése az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyben - OBJEKTIV-12